Sign this petition now! (Polish translation)

Aktualizacja: 01.03.2018

Do Członków Komisji Spraw Zagranicznych

Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych:

Prosimy o zatrzymanie prac nad ustawami S. 447 i H.R.1226! Polska, najbliższy sojusznik Stanów Zjednoczonych na kontynencie europejskim, jest głównym celem tych moralnie nieuczciwych i prawnie błędnych ustaw. Za pomocą tych ustaw organizacje żydowskie zmierzają do zmuszenia Polski, kraju z największą przed wojną liczbą ludności żydowskiej, do wypłaty odszkodowań za żydowskie mienie bezspadkowe dla tychże organizacji na sumę wielu miliardów dolarów. Obie ustawy spowodują osłabienie Polski, kluczowego sojusznika USA w Europie, i wtórnie osłabią wpływy samych USA na kontynencie europejskim.

Wzywamy do głosowania przeciwko ustawom S. 447 i H.R.1226 z następujących powodów prawnych:
 1. W wyniku II wojny światowej Polska poniosła największe straty, za które nigdy nie trzymała żadnego zadośćuczynienia od agresorów, Niemiec i Związku Sowieckiego.
 2. Od zakończenia wojny Polska używa różnych narzędzi w celu zaspokajania roszczeń do mienia prywatnego i komunalnego poprzez zwrot nieruchomości i rekompensaty finansowe.
 3. Zgodnie z zawartą w 1960 r. umową pomiędzy rządami Stanów Zjednoczonych a Polski w sprawie roszczeń obywateli amerykańskich, Polska wypłaciła odszkodowania obywatelom amerykańskim, których majątek został znacjonalizowany lub bezprawnie przejęty a Stany Zjednoczone zobowiązały się przejąć na siebie odpowiedzialność za te roszczenia. Ustawy S. 447 i H.R.1226 naruszają zapisy tej umowy.
 4. Zgodnie z przyjętym w 1997 r. prawem o stosunkach pomiędzy państwem polskim i żydowskimi organizacjami religijnymi, Polska dokonało zwrotu mienia wspólnot żydowskich. Zostało zwróconych ponad 2500 nieruchomości, wśród których były synagogi, cmentarze i ośrodki kulturalne, lub wypłacono odszkodowania.
 5. Wszyscy ocalali z Holokaustu Żydzi polscy są uprawnieni do otrzymywania comiesięcznych świadczeń od państwa polskiego stosownie do zapisów prawa o kombatantach oraz osobach będący ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Wszyscy Żydzi polscy, którzy przeżyli Holokaust maja prawo do świadczeń i emerytur, niezależnie od ich obecnego miejsca zamieszkania. Tak, więc roszczenia o odszkodowanie za mienie bez spadkowe uzasadniane potrzebą pomocy ocalałym z Holokaustu duplikują działania Polski.
 6. Zwrot mienia bezspadkowego jest sprzeczny z prawem Stanów Zjednoczonych, prawem polskim i z zachodnią tradycją prawną. W państwach zachodnich, w tym Stanach Zjednoczonych, mienie pozostawione bez spadkobierców przechodzi na własność państwa.
 7. Zgodnie z Oświadczeniem Podstawy Prawnej, Kongres USA ma prawo przyjąć ustawy S. 447 i HR 1226 na podstawie Klauzuli Handlu zawartej w Artykule 1, Sekcja 8, Klauzula 3 Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Klauzula Handlowa nie ma nic wspólnego z tą ustawą, która odwołuje się do niemającej mocy prawnej Deklaracji Terezinskiej dotyczącej opieki nad ofiarami drugiej wojny światowej.
Wzywamy do odrzucenia ustaw S. 447 i H.R.1226 na gruncie moralnym z następujących powodów:
 1. W odniesieniu do roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego, ustawy ta nie mają żadnych podstaw prawnych. Dlatego też opierają się one wyłącznie na względach moralnych.
 2. Obie ustawy odnoszą się do Deklaracji Terezińskiej z 2009 roku. Deklaracja ta jednak otwarcie dyskryminuje “inne ofiary prześladowań nazistowskich” np. polskich katolików, którzy przeżyli Holokaust. 
 3. Organizacje żydowskie i badacze Holokaustu od wielu lat dyskryminują polskie ofiary i zniekształcają historię Holokaustu. Cierpienia polskich ofiar niemieckiego ludobójstwa są systematycznie pomniejszane, głos polskich ofiar jest marginalizowany, polskie ofiary są eliminowane z definicji ofiar Holocaustu a niemieckie ludobójstwo na Polakach jest eliminowane z nauczania o Holokauście.
 4. Nie istnieje nawet jedno muzeum w Stanach Zjednoczonych poświęcone milionom polskich ofiar niemieckiego ludobójstwa na Polakach dokonanego w okresie drugiej wojny światowej, podczas, kiedy według danych z 2011 roku na świecie istniało 75 muzeów Holocaustu Żydów.
 5. Organizacje żydowskie i badacze Holokaustu systematycznie nadinterpretują i promują nierzetelne badania naukowe i stronniczą edukację na temat polskiej odpowiedzialności za zagładę Żydów, jednocześnie skutecznie blokując badania i dyskusje na temat współudziału Żydów w mordowaniu samych Żydów oraz na temat mordowania przez Żydów etnicznych Polaków.
 6. Instytucje, badacze i nauczyciele zajmujący się Holokaustem nigdy publicznie nie zaprotestowali ani nie wyrazili jednoznacznego sprzeciwu wobec rozpowszechniania określenia „polskie obozy koncentracyjne”, które stanowi szokujące kłamstwo nt. Holokaustu.
 7. Używanie określenia „Polskie obozy koncentracyjne” stanowi okrutne i nieludzkie traktowanie milionów Polaków, których przodkowie zostali bestialsko zamordowani przez hitlerowskie Niemcy.
 8. Zamiast wspierać wysiłki Polski w sprawie powstrzymania rozpowszechniania zatrważającego kłamstwa o polskiej odpowiedzialności za niemieckie obozy koncentracyjne, wspólnota żydowska oraz instytucje i badacze Holokaustu biorą udział w brutalnej kampanii oszczerstw przeciwko Polsce, oskarżając przed całym światem naród polski o współodpowiedzialność za niemieckie zbrodnie popełnione na Żydach w czasie II wojny światowej.
 9. Aby zademonstrować moralne uzasadnienie dla roszczeń majątkowych dotyczących mienia bezspadkowego przeciwko Polsce, rozpoczęto ogólnoświatową kampanię oczerniającą i dezinformacyjną pod pretekstem sprzeciwu wobec nowelizacji ustawy o ochronie przed zniesławieniem właśnie przyjętej przez polski parlament.
 10. 27 stycznia 2018 roku jeden z czołowych polityków izraelskich, Yair Lapid, stwierdził publicznie: “to były polskie obozy zagłady i żadne prawo tego nie zmieni”. To odrażające kłamstwo o Holokauście nie wywołało żadnej reakcji sprzeciwu czy potępienia ze strony amerykańskiego Muzeum Pamięci Holocaustu.
 11. Zamiast tego Muzeum Pamięci Holokaustu wyraziło “głębokie zaniepokojenie” przyjętą nowelizacją ustawy o IPN, fałszywie ja interpretując, aby oskarżyć Polskę o penalizację wskazywania „współudziału niektórych Polaków w zbrodniach popełnionych na Żydach podczas okupacji hitlerowskiej”. Ci, którzy uciekają się do takich niesprawiedliwych metod, nie mają prawa odwoływać się do moralności i sprawiedliwości.
 12. Należy przypomnieć, że według ustaleń Izraelskiej Komisji ds. Zbrodni Wojennych, mniej niż 0.1% ludności polskiej (głównie niemieckiego pochodzenia) kolaborowało z Hitlerowcami, natomiast 99.9 % Polaków NIE KOLABOROWAŁO!
 13. Podczas drugiej wojny światowej polska Armia Krajowa (AK) ustanowiła prawo mówiące, że każdy Polak kolaborujący z Niemcami w ściganiu Żydów ma być skazywany na śmierć. W konsekwencji, AK przeprowadzała procesy kolaborantów i wykonywała wyroki śmierci.
 14. Ustawy S. 477 i H.R.1226 są obraźliwe z moralnego punktu widzenia, ponieważ traktują polskie państwo i polski naród, jako sprawców niemieckich zbrodni popełnionych na Żydach, a nie, jako pierwszą ofiarę niemieckiego okrucieństwa. Ze wszystkich państw Polska ucierpiała najbardziej w czasie II wojny światowej. Etniczni Polacy i etniczni Żydzi doświadczyli fizycznej zagłady jak nikt inny. W myśl ustaw S. 447 i H.R. 1226, jedna ofiara czyni z drugiej ofiary sprawcę okrutnej zbrodni w celu wyłudzenia odszkodowań, w rażącej sprzeczności z prawdą historyczną. Jest to niemoralne i niesprawiedliwe.
Z całą mocą wzywam do głosowania przeciwko wadliwym prawnie i głęboko niemoralnym ustawom S. 447 i H.R.1226, które dotkliwie ranią wszystkich ludzi pochodzenia polskiego na całym świecie i pogłębiają ich traumę przeżytego ludobójstwa.

Z poważaniem,

Marzec 2018

____________________